Co to jest coaching?

Dwie pary rąk układają puzzle ułożone na drewnianym stole. Jedna osoba ma pulza, który pasuje do dalszej układanki, zna część rozwiązania. dalszy krok

Co to właściwie jest coaching? Takie pytanie często pada, gdy mówię, że pracuję jako coach.

Efektywna forma pracy nad własnym rozwojem, poprawą jakości życia i realizacją celów, to właśnie coaching. Poprzez indywidualną pracę nad sobą coaching kompleksowo wzmacnia rozwój kompetencji i nowe strategie zachowań. Pomaga także osiągać zamierzone cele. Sprawia, że lepiej wykorzystujemy swoje umiejętności i naturalne zdolności oraz pobudza kreatywność

Dzięki coachingowej metodzie pracy, osiągasz to, do czego zmierzasz. To może być zdobycie wymarzonej pracy, poprawienie relacji czy wprowadzenie nowych nawyków.
Coaching to partnerska rozmowa. Przy czym Coach nie radzi i nie daje gotowych rozwiązań nie podpowiada i nie ocenia. Klient określa, dokąd chciałby dotrzeć, a Coach towarzyszy mu w tej podróży. Po zakończonej sesji wychodzisz z gotowym planem działania i pomysłem jak go zrealizować.

Jaka jest różnica między sesją coachingową a procesem coachingowym?

 

Sesja coachingowa to pojedyncze spotkanie, a proces to co najmniej kilka sesji. Długość takiego procesu zależy od złożoności problemu i też tego jak szybko dany cel uda się osiągnąć.

W trakcie sesji pracujemy nad realizacją jednego celu. Jeżeli danego celu nie uda się osiągnąć na jednej sesji, to kontynuujemy pracę na następnym spotkaniu, wtedy już jest to proces.

Czy muszę przygotowywać się do sesji?

 

Dobrze jeśli przed spotkaniem masz przygotowany cel, który chcesz zrealizować. Natomiast praca nad właściwym zdefiniowaniem celu to już zadanie dla Coacha. Ponadto Coach czuwa nad formą pracy poprzez zadawanie właściwych pytań i stosowanie odpowiednich narzędzi. Tymczasem Ty nadajesz kierunek spotkania. 

Jak wygląda sesja coachingowa?

 

Każde spotkanie to rozmowa, w której zgłaszasz swój cel do przepracowania. Natomiast Coach poprzez odpowiednie pytania, dobór narzędzi bada co jest potrzebne, żeby ten cel osiągnąć. Efektem takiego spotkania jest wygenerowanie rozwiązań, poprawienia jakości, świadomości, czy też wzrost kompetencji.

W trakcie sesji wspólnie szukamy najlepszych sposobów na dotarcie do celu, eksplorując możliwości i zasoby.

Jakiego coacha wybrać?

 

Dobry Coach to cierpliwy Coach. Poza tym umie słuchać, obserwować, wyciągać wnioski z najdrobniejszych gestów, czy reakcji. Ponadto Coach dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale nie daje gotowych rozwiązań. I przede wszystkim jest dyskretny. To co się dzieje podczas sesji, objęte jest ścisłą klauzulą poufności. Dobry Coach posługuje się intuicją i wiedzą, wierzy w Ciebie.

Ważne jest, aby między Coachem a Klientem była nić porozumienia. Dobrym sposobem na sprawdzenie tego jest skorzystanie z pierwszej bezpłatnej sesji. W trakcie takiej rozmowy można poznać sposób pracy Coacha. 

Ile trwa coaching?

 

Poszczególna sesja trwa około 60 minut. Spotkania odbywają się średnio co dwa tygodnie. Cały proces coachingowy to najczęściej 2-6 sesji. Przy złożonym celu taki proces może obejmować nawet 10-12 sesji. Na początku procesu trudno jest przewidzieć, jaka liczba sesji będzie wystarczająca do osiągnięcia celu, dlatego podczas wspólnej pracy można ten proces skrócić lub wydłużyć.

Czy coaching jest dla mnie?

 

Tak, jeśli chcesz się rozwijać. Warto jednak wiedzieć, że Coaching nie sięga do przeszłości.
Najlepszym sposobem na wyrobienie sobie opinii na temat skuteczności coachingu jest doświadczenie go. W mojej ofercie jest możliwość skorzystania z bezpłatnej pierwszej sesji.

Skąd mam wiedzieć, kiedy zakończyć proces?

 

Proces coachingowy kończy się w momencie zrealizowania celu.
Poza tym proces coachingowy można przerwać w dowolnym momencie.

Jakie są efekty coachingu?

 
  • daje Ci siłę, która napędza do dalszych działań
  • poprawia jakość życia
  • umożliwia zmianę nawyków i zachowań
  • wsparcie, ponieważ masz w tej drodze współtowarzysza, który pomaga Ci spojrzeć na swoje życie w bezpiecznych warunkach.
  • rośnie Twoja pewność siebie, ponieważ zaczynasz żyć w zgodzie ze sobą
  • poszerza świadomość mocnych i słabych stron
  • podnosi kompetencje zarówno osobiste, jak i zawodowe
  • wzmacnia kreatywność

Czasami zmiana zachodzi natychmiast, czasami trzeba na nią poczekać, kiedy stopniowe wdrażanie zacznie przynosić efekty. Przeczytaj wywiad z Marcinem, który opowiada o swojej pracy z misją i korzyściach z coachingu. Od ostatniej sesji minęło 1,5 roku. Czy coś się zmieniło u niego?

 

Marcin, czy pamię­tasz, co Cię skło­niło do sko­rzy­sta­nia z coachingu?

 

Byłem wcze­śniej w róż­nych pro­cesach warsz­ta­to­wych, roz­wo­jo­wych, ale coaching wyda­wał mi się drogi i nasta­wiony na kor­po­ra­cje. Mia­łem też sko­ja­rze­nie, że to może być narzę­dzie nakrę­ca­nia sprze­daw­ców do reali­zo­wa­nia celów sprze­da­żo­wych. Jed­nak w jed­nym z moich poprzed­nich miejsc pracy coaching był zama­wiany dla mene­dże­rów. Uzna­łem, że i ja spró­buję, bo byłem cie­kawy, jakie to moi współ­pra­cow­nicy z kor­po­ra­cji mieli fun­do­wane przez firmę wspar­cie.

Nad czym pra­co­wa­łeś? Jaki był Twój cel?

 

Nawet nie pamię­tam, czy mia­łem cel. Cel chyba dopiero miał się wyło­nić. Mia­łem impuls do pozna­nia sie­bie tro­chę lepiej.

A co było klu­czo­wym momen­tem w tym pro­cesie?

 

Każde spo­tka­nie przy­no­siło mi lawinę nowej wie­dzy na mój temat, porząd­ko­wało poprzed­nie doświad­cze­nia. Nie umiem powie­dzieć, który moment był klu­czowy, ale z pew­no­ścią nazwa­nie swo­ich war­to­ści było tym, co do tej pory pamię­tam.

Co waż­nego wtedy odkry­łeś?

 

Jakie mam głę­bo­kie prze­ko­na­nia, czym się kie­ruję w życiu, co mnie powstrzy­muje.

Jak długo trwał pro­ces?

 

Spo­tka­li­śmy się 12 razy w cza­sie mniej wię­cej pół roku. Nie dłu­żyło mi się. Nawet byłem zdzi­wiony, że już docie­ramy do końca.

Co kon­kret­nego udało Ci się wdro­żyć?

 

Coaching był jak taki fajer­werk, który uwal­nia kilka kolej­nych wybu­chów. Zaczą­łem pró­bo­wać nowych rze­czy, być w kon­tak­cie ze sobą, się­gać pew­niej po to, co działa, i odci­nać się od tego, co nie­po­trzeb­nie obciąża. To bar­dzo uła­twia odna­le­zie­nie się w pracy. Dużo efek­tów zaczęło się ujaw­niać z opóź­nie­niem, nawet po roku od zakoń­cze­nia coachingu. To mnie bar­dzo zdzi­wiło. Nie spo­dzie­wa­łem się, że są to aż tak utrwa­lone we mnie zalążki zmian.

W jaki spo­sób Twój coaching wpły­nął na Twoją pracę, rodzinę, zna­jo­mych?


Tu jest dużo zmian. W pracy zaczą­łem być pewny swo­ich racji, wyprze­dzać rze­czywistość. Podczas sesji  coachingowych uświa­do­mi­łem sobie, ile już wiem i umiem, i że mam prawo brać odpo­wie­dzial­ność. I tak się zaczęło dziać. Rodziną i zna­jo­mymi mało się w tym pro­cesie zaj­mo­wa­łem, więc nie umiem zauwa­żyć zmian. Spo­dzie­wam się, że i tu jakieś są.

A teraz z per­spek­tywy czasu, co myślisz o coachingu?

 

Bar­dzo kon­kretne narzę­dzia, nie da się tego zro­bić samemu z książ­kami. Istotą sprawy jest kon­takt z dru­gim czło­wie­kiem i ucze­nie się o sobie w tym kon­tak­cie.

Czy jesz­cze raz zde­cy­do­wa­ła­byś się na coaching, zna­jąc jego efekty?

Tak: )


Imię na prośbę autora zostało zmie­nione.

Jeśli Ty też chcesz popra­co­wać nad swo­imi celami, wzmoc­nić swoją moty­wa­cję w osią­ga­niu tego, co zapla­no­wane, to zapra­szam na bez­płatną sesję. Sprawdź, co możesz zyskać.

Ciekawy film o efektach i korzyściach coachingu oraz przykładowa sesja coachingowa  International Coach Federation.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z plików cookie, korzystając z niej zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji.